Professional EducationSleva

Sleva 5 %

z celkové ceny kurzu pro fanoušky Facebook stránky PRODUCA, s.r.o.

Sleva 10 %

z celkové ceny kurzu pro studenty

Sleva 15 %

z celkové ceny kurzu pro 3 a více osob z jedné společnostiŠkolení podle místa


Facebook

Anketa
Při výběru kurzu je pro mě nejdůležitější
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
5 + 6 =
Vyřešte tuto jednoduchou otázku a napište odpověď. Např. pro 1+3 napište 4.

Zprostředkování čerpání dotací z ESF


Nabídka vypsaných a připravovaných dotačních programů

Našim cílem jsou především smysluplné projekty s přidanou hodnotou pro klienty a společnost.

Projekt pro nás nekončí úspěšným předložením žádosti o podporu. Za klíčovou považujeme plnou asistenci příjemci podpory v průběhu realizace projektu tak, aby byly beze zbytku naplněny veškeré podmínky poskytnutí dotace a přislíbené prostředky bez krácení a časových prodlev v plné výši proplaceny.

Pro naše klienty nabízíme:

 • Monitoring dotačních příležitostí
 • Konzultace projektových záměrů
 • Zpracování projektové žádosti
 • Realizace výběrového řízení
 • Komplexní administrace projektu

Dotační program: APLIKACE

Cílem programu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích.

Kdo může žádat

 • podnikatelské subjekty a organizace pro výzkum a šíření znalostí
 • individuální subjekty (podniky) i konsorcia složená z více partnerů z řad podniků a organizací pro výzkum a šíření znalostí; v případě konsorcií vystupuje jako hlavní příjemce/žadatel vždy jeden subjekt z konsorcia, další subjekty vystupují jako spolupříjemci, resp. účastníci projektu, kteří mají vlastní rozpočet a případně i odlišné míry podpory.

Kolik lze získat na jeden projekt

 • dotace 1mil. Kč - 100mil. Kč
 • max. míra podpory za celý projekt: 70% ZV

Na co lze získat podporu

 • realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje)

 • osobní náklady: mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů, v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu
 • náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek a rovněž náklady na poradenské a rovnocenné služby využité výlučně pro účely projektu
 • dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu

Specifika a omezení

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • shoda projektu s Národní RIS3 strategií13 bude ověřena v rámci hodnocení projektu
 • každý žadatel může předložit maximálně 4 projekty (tzn. 4 aktivní žádosti) v rámci této výzvy

Systém sběru žádostí

 • Průběžná výzva*

Plánované datum vyhlášení výzvy

 • výzva je již vyhlášena

Plánované datum ukončení příjmu předběžných žádostí o podporu

 • 30.9.2015

Dotační program: MARKETING

Program Marketing je zaměřený na rozvoj aktivit českých exportérů na zahraničních trzích a zvýšení využití exportních příležitostí, které na světovém trhu existují.

Kdo může žádat

 • Malé a střední podniky

Kolik lze získat na jeden projekt

 • dotace 200 tis. Kč - 5 mil. Kč
 • max. míra podpory: 50% ZV

Na co lze získat podporu

 • Služby pro malé a střední podniky zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy, získání zkušeností s podnikáním v zahraničí, zvýšení schopnosti mezinárodní expanze a posílení růstových motivací podniků hledajících nové rozvojové příležitosti. Sofistikované poradenské služby expertů. Služby rozvíjející ekosystém pro startup společnosti, podporu internacionalizace malých a středních podniků a zvýšení marketingových a manažerských dovedností malých a středních podniků.

Specifika a omezení

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • max. 15 účastí na veletrzích a výstavách v zahraničí v rámci projektu (max. 5 účastí/1 rok)
 • každý žadatel může předložit maximálně 4 projekty (tzn. 4 aktivní žádosti) v rámci této výzvy

Systém sběru žádostí

 • Průběžná výzva*

Plánované datum vyhlášení výzvy

 • výzva je již vyhlášena

Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu

 • 31.10.2015

Dotační program: TECHNOLOGIE

Cílem výzvy programu Technologie je formou dotací na nákup strojů a zařízení podporovat zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů, přispívajících rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti.

Kdo může žádat

 • malé a střední podniky (fyzická i právnická osoba)
 • mikropodniky

Kolik lze získat na jeden projekt

 • dotace malé a stření podniky 1. mil. Kč - 20 mi. Kč
 • dotace mikropodniky 0,1 mil. Kč -20 mil. Kč
 • max. míra podpory: 45% ZV

Na co lze získat podporu

 • pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje)

 • Dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci) - nákup strojů, zařízení, technologií, HW, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost. Poskytovatel bude v rámci pořízení strojů a zařízení považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen obvyklých na trhu (v případě, kde se nejedná o unikátní technologie a je možné provést porovnání obvyklých cen na trhu).
 • Dlouhodobý nehmotný majetek - náklady na pořízení patentových licencí, SW nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení pořízených v rámci předmětného projektu. Poskytovatel bude v rámci pořízení patentových licencí, SW nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen obvyklých na trhu (v případě, kde se nejedná o unikátní technologie a je možné provést porovnání obvyklých cen na trhu).
 • Drobný hmotný a nehmotný majetek (moderní ICT technologie, zejména dotyková zařízení – tablety, software), pokud není příjemcem podpory veden jako dlouhodobý hmotný nebo nehmotný majetek, resp. hmotný nebo nehmotný majetek, a služby související se zprovozněním těchto technologií, a to pouze v případě, že předmětem projektu je i dlouhodobý hmotný majetek.

Specifika a omezení

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • celkové výdaje projektu nesmí přesáhnout výši 500 tis. Kč bez DPH (pokud je žadatel plátcem DPH) nebo 500 tis. Kč s DPH (pokud není žadatel plátcem DPH)
 • každý Žadatel je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně čtyři projekty na jedno IČ

Systém sběru žádostí

 • Průběžná výzva*

Plánované datum vyhlášení výzvy

 • výzva je již vyhlášena

Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu

 • 21.10.2015

Dotační program: INOVACE

Program Inovace podporuje dva typy projektů

 • Inovační projekty - u projektů uplatňujících nová originální řešení program umožní českým firmám pořízení moderních strojů, zařízení, know-how a licencí nutných k jejich realizaci.
 • Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví - v tomto případě program přispěje k ochraně nehmotných statků v podobě patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek.

Kdo může žádat

 • Malé a střední podniky
 • Veřejná výzkumná instituce
 • Vysoká škola a ostatní instituce terciárního vzdělávání

Kolik lze získat na jeden projekt

 • dotace 1 mil. Kč – 100 mil. Kč / 200 mil. Kč v hospodářsky problémových regionech a územích s vysokou mírou nezaměstnanosti
 • max. míra podpory: malý podnik 45 % z prokázaných způsobilých výdajů, střední podnik 35 % z prokázaných způsobilých výdajů, velký podnik 25 % z prokázaných způsobilých výdajů

Na co lze získat podporu

 • Zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v ČR a zahraničí ve formě:
  • Vynálezů/patentů
  • Ochranných známek
  • Užitných vzorů
  • Průmyslových vzorů

Specifika a omezení

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • každý žadatel (1 IČ) je v této výzvě oprávněn předložit pouze čtyři projekty (tzn. čtyři aktivní žádosti)

Systém sběru žádostí

 • Průběžná výzva*

Plánované datum vyhlášení výzvy

 • Výzva je již vyhlášena

Plánované datum ukončení příjmu předběžných žádostí o podporu

 • 30.11.2015

Dotační program: SPOLUPRÁCE

Program Spolupráce je zaměřený na podporu rozvoje inovačních sítí – klastrů, technologických platforem a dalších typů kooperačních sítí. Obecným cílem programu je zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou.

Kdo může žádat

 • Malé a střední podniky
 • výzkumné organizace

Kolik lze získat na jeden projekt

 • dotace 500 tis. Kč - 16 mil. Kč
 • max. míra podpory: 35-50% ZV

Na co lze získat podporu

 • Podpora rozvoje národních technologických platforem vedoucí k propojení veřejného a soukromého sektoru ve VaV I v technologických v oblastech významných pro podnikatelskou sféru, podporovány jsou koordinační činnosti technologických platforem. Obecným cílem programu je zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou.

Specifika a omezení

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • Příjemce podpory může na 1 IČ v rámci této výzvy podat 4 projekty.

Systém sběru žádostí

 • Kolová výzva**

Plánované datum vyhlášení výzvy

 • výzva je již vyhlášena

Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu

 • 06/2016

Dotační program: SLUŽBY INFRASTRUKTURY

Hlavním cílem programu je zkvalitňování služeb podpůrné infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřením zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.

Kdo může žádat

 • Podnikatelské subjekty (zejména MSP)
 • výzkumné organizace

Kolik lze získat na jeden projekt

 • V případě Projektů obsahujících stavební práce může dotace činit 5 mil. Kč – 300 mil. Kč
 • V případě Projektů neobsahujících stavební práce může dotace činit 1 mil. Kč – 75 mil. Kč
 • max. míra podpory: 50-75% ZV

Na co lze získat podporu

 • Provozování inovační infrastruktury
 • Rozšíření prostor inovační infrastruktury
 • pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií
 • Výstavba nové sdílené inovační infrastruktury.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje)

 • Poskytování služeb inovačním podnikům.
 • Provozování stávajícího vědeckotechnického parku nebo podnikatelského inkubátoru nebo inovačního centra
 • V odůvodněných případech také rozšíření prostor VTP a pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií.
 • V ojedinělých případech také výstavba nové sdílené infrastruktury v regionu, kde bude prokázán nedostatek vhodné výzkumné nebo inovační infrastruktury pro podnikatelské subjekty

Specifika a omezení

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy

Systém sběru žádostí

 • Průběžná výzva*

Plánované datum vyhlášení výzvy

 • 11/2015

Plánované datum zahájení příjmu žádostí o podporu

 • 11/2015

Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu

 • 06/2016

Dotační program: TECHNOLOGIE (II. výzva)

Cílem výzvy programu Technologie je formou dotací na nákup strojů a zařízení podporovat zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů, přispívajících rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti.

Kdo může žádat

 • Malé a střední podniky

Kolik lze získat na jeden projekt

 • dotace 100 tis. Kč – 225 tis. Kč (dle pravidla „de minimis“)
 • max. míra podpory: 45% ZV

Na co lze získat podporu

 • realizace podnikatelských záměrů rozvojových podniků, podpora modernizačních rozvojových projektů

Specifika a omezení

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy

Systém sběru žádostí

 • Průběžná výzva*

Plánované datum vyhlášení výzvy

 • 2.11.2015

Plánované datum zahájení příjmu žádostí o podporu

 • 1.12.2015

Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu

 • 29.2.2016

Dotační program: NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE

Cílem programu je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin.

Kdo může žádat

 • malý, střední nebo velký podnik, včetně zemědělských podnikatelů a podnikatelů v potravinářství

Kolik lze získat na jeden projekt

 • 0,5 mil. Kč - 100 mil. Kč
 • Maximální výše podpory:
  • Malý podnik 70 % ze způsobilých výdajů
  • Střední podnik 60 % ze způsobilých výdajů
  • Velký podnik 50 % ze způsobilých výdajů

Na co lze získat podporu

 • Zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy (elektromobilita silničních vozidel),
 • pilotní projekty zavádění technologií akumulace energie (např. akumulace elektřiny rámci inteligentních sítí a v budovách, akumulace tepla a chladu v budovách, aplikace vodíkových technologií),
 • zavádění nízkouhlíkových technologií v budovách (inteligentní prvky řízení budov, integrace OZE do budov, aplikace nových energeticky šetrných materiálů, využití druhotných surovin k udržitelné výstavbě),
 • zavádění inovativních technologií v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů (např. využití biometanu)
 • zavádění off grid systémů (městské a komunitní sítě, ostrovní systémy dodávek energií v budovách),
 • zavádění systémů řízení spotřeby energií,
 • zavádění inovativních nízkouhlíkatých technologií v oblasti zpracování a využívání druhotných surovin,
 • zavádění technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností,
 • zavádění technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny, které jsou v ČR i v EU deficitní (zejména kritické suroviny),
 • zavádění technologií na výrobu inovativních výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami, tam kde je to ekonomicky výhodné

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje)

 • Dlouhodobý hmotný majetek
 • Dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)
 • Ekologické studie (včetně energetických auditů)

Specifika a omezení

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • Projekt nepředpokládá podporu na činnosti spojené s vyváženým množstvím, podporu na zřízení a provoz distribuční sítě v zahraničí, nebo na jiné běžné náklady spojené s vývozní činností (cla, pojištění atd.)

Systém sběru žádostí

 • Kolová výzva**

Plánované datum vyhlášení výzvy

 • 4.1.2016

Plánované datum zahájení příjmu žádostí o podporu

 • 15.1.2016

Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu

 • 27.7.2016

Dotační program: OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

Cílem programu je podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu.

Kdo může žádat

 • malý, střední nebo velký podnik, včetně zemědělských podnikatelů a podnikatelů v potravinářství

Kolik lze získat na jeden projekt

 • 1 mil. Kč - 100 mil. Kč
 • Maximální výše podpory:
  • Malý podnik 70 % ze způsobilých výdajů
  • Střední podnik 60 % ze způsobilých výdajů
  • Velký podnik 50 % ze způsobilých výdajů

Na co lze získat podporu

 • výstavba, rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren,
 • vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby,
 • instalace vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla v soustavě zásobování teplem či jiným vysoce efektivním způsobem.
 • výstavba a rekonstrukci zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje)

 • Dlouhodobý hmotný majetek
 • Dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)
 • Ekologické studie (včetně energetických auditů)

Specifika a omezení

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • Projekt nepředpokládá podporu na činnosti spojené s vyváženým množstvím, podporu na zřízení a provoz distribuční sítě v zahraničí, nebo na jiné běžné náklady spojené s vývozní činností (cla, pojištění atd.)

Systém sběru žádostí

 • Kolová výzva**

Plánované datum vyhlášení výzvy

 • 16.11.2015

Plánované datum zahájení příjmu žádostí o podporu

 • 11.1.2016

Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu

 • 7.7.2016

Dotační program: PARTNERSTVÍ ZNALOSTNÍHO TRANSFERU

Tato výzva naplňuje cíl programu na posílení mobility a rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou s cílem podpořit a urychlit inovační procesy v podnicích a sblížení výzkumných témat prováděných ve veřejném sektoru s potřebami podniků.

Kdo může žádat

 • malé a střední podniky, organizace pro výzkum a šíření znalostí

Kolik lze získat na jeden projekt

 • dotace 0,5 mil. Kč - 3,5 mil. Kč
 • v případě MSP bude poskytována dotace pouze v režimu de minimis
 • max. míra podpory: 70% ZV

Na co lze získat podporu

 • vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup; znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště
 • projekt musí být zaměřen na minimálně jednu z následujících aktivit a musí mít strategický význam pro další rozvoj podniku:
 • zlepšení výrobních procesů
 • vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb
 • zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje)

 • pro MSP: hardware a sítě, software a data, stroje a zařízení, mzdy a pojistné, cestovné
 • pro znalostního partnera: mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, expertů, studie, přístup k informacím, databázím, semináře
 • znalostní organizace může dále uplatnit nepřímé (režijní) náklady paušální sazbou ve výši až 15 % rozpočtové položky Mzdy a pojistné (nezahrnuje mzdy a pojistné MSP). Způsobilé výdaje pro nepřímé náklady jsou osobní náklady administrativních pracovníků, náklady na využití univerzitních zařízení, účetnictví, telefonní poplatky, síťové dodávky, spotřební materiál, náklady na pořádání pracovních setkání, povinná publicita

Specifika a omezení

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • veškerý zisk z transferu znalostí prováděného organizací pro výzkum a šíření znalostí musí být znovu investován do primární činnosti této organizace
 • ve výzvě lze podat na 1 IČ maximálně 4 aktivní projekty. Znalostní organizace se mohou účastnit více partnerství dle vlastních kapacit.

Systém sběru žádostí

 • Kolová výzva**

Plánované datum vyhlášení výzvy

 • výzva je již vyhlášena

Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu

 • 30.9.2015

Dotační program: SMART GRIDS I: Distribuční sítě

Cílem programu Smart grids I je zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům.

Kdo může žádat

 • Provozovatelé distribučních soustav

Kolik lze získat na jeden projekt

 • 1 mil. Kč - 500 mil. Kč
 • Maximální výše podpory:
  • Střední podnik 60 % ze způsobilých výdajů
  • Velký podnik 50 % ze způsobilých výdajů

Na co lze získat podporu

 • nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách,
 • nasazení technologických prvků řízení napětí a výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách,
 • řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje)

 • Dlouhodobý hmotný majetek
 • Dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)
 • Ekologické studie (Studie na zavedení smart grids ve vztahu k projektu)

Specifika a omezení

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • Projekt nepředpokládá podporu na činnosti spojené s vyváženým množstvím, podporu na zřízení a provoz distribuční sítě v zahraničí, nebo na jiné běžné náklady spojené s vývozní činností (cla, pojištění atd.)

Systém sběru žádostí

 • Kolová výzva**

Plánované datum vyhlášení výzvy

 • 16.11.2015

Plánované datum zahájení příjmu žádostí o podporu

 • 18.1.2016

Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu

 • 14.7.2016

Dotační program: SMART GRIDS II: Přenosová síť

Cílem programu Smart grids II je zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům.

Kdo může žádat

 • Provozovatelé přenosové soustavy

Kolik lze získat na jeden projekt

 • 1 mil. Kč - 500 mil. Kč
 • Maximální výše podpory: 50 % ZV

Na co lze získat podporu

 • Podporována bude výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven (v souladu s konceptem chytrých sítí).

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje)

 • Dlouhodobý hmotný majetek
 • Dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)
 • Ekologické studie (Studie včetně energetických auditů)

Specifika a omezení

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • Projekt nepředpokládá podporu na činnosti spojené s vyváženým množstvím, podporu na zřízení a provoz distribuční sítě v zahraničí, nebo na jiné běžné náklady spojené s vývozní činností (cla, pojištění atd.)

Systém sběru žádostí

 • Průběžná výzva*

Plánované datum vyhlášení výzvy

 • 16.11.2015

Plánované datum zahájení příjmu žádostí o podporu

 • 1.12.2015

Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu

 • 31.5.2016

Dotační program: ÚSPORY ENERGIE V SZT

Cílem programu je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru.

Kdo může žádat

 • Malé, střední i velké podniky

Kolik lze získat na jeden projekt

 • 0,5 mil. Kč - 350 mil. Kč
 • Maximální výše podpory:
  • Malý podnik 70 % ze způsobilých výdajů
  • Střední podnik 60 % ze způsobilých výdajů
  • Velký podnik 50 % ze způsobilých výdajů

Na co lze získat podporu

 • Rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem, především rozvodných tepelných zařízení,
 • zavádění a zvyšování účinnosti systémů kombinované výroby elektřiny a tepla.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje)

 • Dlouhodobý hmotný majetek
 • Dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)
 • Ekologické studie (včetně energetických auditů)

Specifika a omezení

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • Projekt nepředpokládá podporu na činnosti spojené s vyváženým množstvím, podporu na zřízení a provoz distribuční sítě v zahraničí, nebo na jiné běžné náklady spojené s vývozní činností (cla, pojištění atd.)

Systém sběru žádostí

 • Průběžná výzva*

Plánované datum vyhlášení výzvy

 • 16.11.2015

Plánované datum zahájení příjmu žádostí o podporu

 • 4.1.2016

Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu

 • 30.6.2016

Dotační program: VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET

Cílem programu je rozšíření moderní, kvalitní a bezpečné infrastruktury umožňující vysokorychlostní přístup k internetu (přístupové sítě nové generace) do lokalit, ve kterých není tento přístup zajištěn a není pravděpodobné, že bude zajištěn tržními mechanizmy na komerční bázi.

Kdo může žádat

 • Obyvatelé a podnikatelé, kteří nemají možnost využívat vysokorychlostní přístup k internetu o rychlosti alespoň 30 Mbits.
 • podnikatelé v elektronických komunikacích bez ohledu na velikost

Kolik lze získat na jeden projekt

 • 1 mil. Kč - 200 mil. Kč

Na co lze získat podporu

 • modernizace, resp. rozšiřování stávající infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu využitím optických prvků s cílem umožnit vysokorychlostní přístup k internetu přenosovou rychlostí alespoň 30 Mbit/s,
 • zřizování nových sítí sestávajících zčásti nebo plně z optických vedení pro vysokorychlostní přístup k internetu umožňující přenosovou rychlost alespoň 30 Mbit/s; v případě zřizování nových sítí s pevným připojením do jednotlivých domácností musí tato síť umožnit přenosovou rychlost až 100 Mbit/s,
 • vytváření pasivní infrastruktury pro podporu budování sítí vysokorychlostního přístupu k internetu zejména v lokalitách předpokládaného budoucího stavebního rozvoje, přičemž tato aktivita může být podpořena pouze v kombinaci s jednou z předchozích dvou aktivit.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje)

 • investiční náklady na vybudování pasivní síťové infrastruktury, zpravidla se jedná o síť bez jakýchkoli jiných aktivních komponentů;
 • obvykle se skládá z infrastruktury inženýrských sítí, kabelovodů, nenasvícených vláken a rozvodných skříní,
 • investiční náklady na stavební a inženýrské práce související se síťovou infrastrukturou, kterými se rozumí stavební a inženýrské práce nezbytné pro zavedení sítě, například výkopy komunikací s cílem umožnit umístění kabelovodů,
 • investiční náklady na vybudování přístupových sítí nové generace (sítě NGA)
 • Kabelovody se rozumí podzemní potrubí nebo vedení používané k uložení kabelů (optických, kovových nebo koaxiálních) sítě.
 • Způsobilými výdaji mohou být dále např. náklady na projektovou dokumentaci, náklady na přípravu území, náklady na zajištění relevantní úrovně kybernetické bezpečnosti a případně další náklady stanovené ve výzvě. Způsobilost výdajů bude stanovena výzvou a pravidly způsobilosti výdajů.

Specifika a omezení

 • Projekt nepředpokládá podporu na činnosti spojené s vyváženým množstvím, podporu na zřízení a provoz distribuční sítě v zahraničí, nebo na jiné běžné náklady spojené s vývozní činností (cla, pojištění atd.)

Systém sběru žádostí

 • Kolová výzva**

Plánované datum vyhlášení výzvy

 • 11/2015

Plánované datum zahájení příjmu žádostí o podporu

 • 01/2016

Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu

 • 09/2016

Poznámky

Část údajů vychází z aktuálně platné výzvy, konkrétní výše bude upřesněna poskytovatelem dotace.

* U této výzvy je stanoven první den, od kterého se přijímají žádosti a tento příjem nadále trvá až do vyhlášení konce příjmu žádostí. Žádosti se přijímají a hodnotí průběžně, takže jsou žadatelé průběžně informováni o zbývající alokaci a dalších technických náležitostech.

** Obvykle trvá několik týdnů a žádosti přijaté v jednom kole výzvy se hodnotí najednou.

 

Kontaktní osoba v případě zájmu o informace:

Ing. Ľubomír Sedlák, MBA
jednatel
PRODUCA, s.r.o.

tel.: +420 603 105 689
email: sedlak@produca.cz
web: www.produca.cz