Professional EducationSleva

Sleva 5 %

z celkové ceny kurzu pro fanoušky Facebook stránky PRODUCA, s.r.o.

Sleva 10 %

z celkové ceny kurzu pro studenty

Sleva 15 %

z celkové ceny kurzu pro 3 a více osob z jedné společnostiŠkolení podle místa


Facebook

Anketa
Při výběru kurzu je pro mě nejdůležitější
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
reprez_ntace:

Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti PRODUCA, s.r.o.


1. spol​ečnost​

Obchodní společnost  PRODUCA, s.r.o., IČ: 293 05 357 (dále jen PRODUCA) poskytuje služby v oblasti jazykového vzdělávání, vzdělávání v oblasti počítačové gramotnosti, firemního vzdělávání a přípravy k dalšímu pracovnímu uplatnění v rekvalifikačních kurzech, přičemž tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi společností PRODUCA a účastníkem (dále jen klientem) v otevřených kurzech a jsou pro zúčastněné strany závazné. Cílem společnosti PRODUCA je poskytnout klientům, našim zákazníkům, co nejkvalitnější služby ve všech oblastech praktické přípravy a vzdělávání. To vše dobrovolnou formou s důrazem na profesionální a přátelskou atmosféru mezi společností a našimi klienty.

2. přihlá​šení

2.1. Smluvní vztah mezi společností PRODUCA a klientem vzniká na základě písemné objednávky, tj. přihlášky do kurzu, (email, pošta, internetová přihláška). Přihlášení do kurzu je závazné. Odstoupení od smluvního vztahu upravuje bod 4. a bod 8. těchto obchodních podmínek.

2.2. Veškeré aktuální slevy, které je možné uplatnit při objednání kurzu, jsou uvedené na www.produca.cz a to včetně podmínek pro jejich uplatnění. Všechny slevy lze uplatnit při objednání kurzu, nikoliv po jeho zaplacení. Jednotlivé slevy není možné sčítat.

2.3. Ceny v internetovém katalogu a propagačních materiálech jsou uvedeny bez DPH.

2.4. Účastnický poplatek zahrnuje náklady na seminář /trénink /fórum/ kurz, podklady ke každé akci, oběd a občerstvení během přestávek v programu jenom u celodenních školení mimo stálou provozovnu společnosti PRODUCA, a konferenční set.

2.5. Náklady na ubytování klientů v místě konání akce nejsou v ceně účastnického poplatku
zahrnuty.

3. pl​atba

3.1. Platbu za kurzy a akce pořádané společností PRODUCA je možné hradit převodem na účet nebo vkladem hotovosti na účet číslo 107-1500570207/0100 na kterékoli pobočce Komerční banky a.s. Variabilní symbol je uveden v pokynech k platbě, které obdrží klient na základě objednávky. Za den zaplacení je považováno datum připsání peněz na účet společnosti PRODUCA. 

3.2. Pokud zbývá do zahájení kurzu více než 21 dní, je celé kurzovné splatné do 14 dnů ode dne přihlášení.

3.3. V případě přihlášení mezi 21. a 7. dnem před zahájením kurzu je celé kurzovné splatné 7 dní před dnem zahájení kurzu.

3.4. V případě, že 7 dní před zahájením kurzu nebude celé kurzovné uhrazené, může dojít ke zrušení objednávky ze strany společnosti PRODUCA z organizačních důvodů.

3.5. V případě přihlášení, kdy zbývá do zahájení kurzu 7 dní a méně, je celé kurzovné splatné v den přihlášení.

3.6. Smluvní sankce je uplatněna, dostane-li se klient při plnění závazků z objednávky do prodlení. V tomto případě může po něm společnost PRODUCA požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

4. storno podmínk​y

4.1. Odhlášení ze semináře/tréninku/fóra/kurzu musí být provedeno písemně (e-mailem).

4.2. V případě odhlášení v průběhu 14 dní před konáním akce získáte zpět 50% ceny akce.

4.3. Při odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním akce či při neúčasti bez odhlášení již provedenou platbu za akci nevracíme.

4.4. Účast na akci je možné převést na kolegu/kolegyni.

4.5. Společnost PRODUCA si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna učební osnovy, změna místa konání, změna učebny, změna výukového materiálu, přesunutí, zrušení hodiny apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení kurzu, případně jeho části.

4.6. Dojde-li ke změně v kurzu nebo k jeho zrušení, bude klient neprodleně informován prostřednictvím společnosti PRODUCA.

4.7. V případě zrušení kurzu vzniká klientovi nárok na vrácení uhrazeného kurzovného. V případě zrušení části kurzu pak na vrácení poměrné části uhrazeného kurzovného.

4.8. V případě vrácení části nebo celého kurzovného bude částka na základě požadavku klienta buď vyplacena v hotovosti, nebo převedena na jeho účet do 14 dnů.

5. zmeškané hodiny

Za neúčast klienta na výuce neposkytuje společnost PRODUCA jakoukoli finanční či jinou kompenzaci.

6. certifikát

6.1. Každý klient má nárok na získání certifikátu o absolvování kurzu.
6.2. Certifikát je vystavován automaticky a předán klientovi osobně, případně zaslán poštou na vyžádání.

7. odpově​dnost

7.1. V zájmu zabránění vzniku škodných událostí jsou účastníci vzdělávacích aktivit povinni dbát na dodržování pokynů vzdělávací agentury při pořádání vzdělávacích aktivit, vlastní bezpečnost a ochranu vlastních věcí a majetku.

7.2.  U letních a zimních kurzů přežití, které klienti absolvují na vlastní odpovědnost a nebezpečí, musí být předloženo /společně s přihláškou nebo do 5-ti dnů před zahájením/ potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti k účasti na kurzu ne starší jednoho měsíce. 

8. odstoupení od smlouvy

8.1. Společnost PRODUCA může z důvodu naplnění kapacity kurzu od smlouvy odstoupit. Přednost mají dříve platící klienti. Dnem platby se rozumí datum připsání kurzovného na účet společnosti. V případě úhrady ve stejný den mají přednost klienti, kteří si kurz objednali dříve.

8.2. Společnost PRODUCA si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené s klientem a zrušit bez náhrady účast klienta v kurzu, a to v případě, že svým chováním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu nebo zaměstnanců a lektorů společnosti PRODUCA nebo bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu.

9. ochrana osobních údajů a svolení k zasílání obchodních s​dělení

9.1. Ochrana osobních údajů klienta, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Klient tímto souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů společností PRODUCA: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů společností PRODUCA, a to pro účely
plnění smluvních závazků společností PRODUCA, pro účely zasílání obchodních sdělení a pro jiné marketingové účely. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.4. Zpracováním osobních údajů může společnost PRODUCA pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

9.5. Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost PRODUCA o změně ve svých osobních údajích před ukončením smluvního vztahu.

9.6. Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Klient prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k společnosti PRODUCA odvolat písemným oznámením doručeným na adresu společnosti PRODUCA.

9.7. V případě, že by se klient domníval, že společnost PRODUCA nebo zpracovatel (čl.9.4) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života klienta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
9.7.1. požádat společnost PRODUCA nebo zpracovatele o vysvětlení,
9.7.2. požadovat, aby společnost PRODUCA nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost klienta podle předchozí věty shledána oprávněnou, společnost PRODUCA nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li společnost PRODUCA nebo zpracovatel žádosti, má klient právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění klienta obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

9.8. Požádá-li klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost PRODUCA povinna tuto informaci předat.

9.9. Klient souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany společnosti PRODUCA související se službami nebo podnikáním společnosti PRODUCA na elektronickou adresu klienta.